Thứ bảy 23/06/2018 07:12:57
HACCP/ISO 22000
Danh mục phụ gia Thực phẩm được phép sử dụng 29/01/2011 20:31:59

Quyết định của Bộ trưởng Bộ y tế: Về việc ban hành “Quy định danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm”


Căn cứ vào quyết định số Số: 3742/2001/QĐ-BYT ngày 31/08/2001 của Bộ Y tế về việc ban hành quy định danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm --- Mời các bạn xem tài liệu theo files đính kèm

Thông tư số 01/2011/TT-BYT về việc Ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phụ gia thực phẩm ngày 13/01/2011 của Bộ y tế


Tài liệu đính kèm:
 
Video ISO/IEC 27001:2005 - DAS - Sở KHCN Đồng Nai (2 Phần )
Số người truy cập:
1