ISO 27001

Bạn đang ở đây

Tổng số kết quả: 8
STT Tên tài liệu Tải về
1 Quy định sử dụng dấu công nhận Vicas Download
2 Điều kiện sử dụng dấu công nhận UKAS Download
3 Quy trình ban hành và thu hồi chứng nhận Download
4 Quy trình giải quyết những phản hồi và khiếu nại đối với Tổ chức Chứng nhận Download
5 Sử dụng dấu công nhận và logos Download
6 Bản đăng ký chứng nhận đa tiêu chuẩn Download
7 Bản đăng ký chứng nhận Hệ thống quản lý an ninh thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 Download
8 Bản đăng ký chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng và an ninh thông tin theo ISO 9001:2015 và ISO/IEC 27001:2013 Download