Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn
Số chứng nhận:
Ngày hiệu lực: 28/12/2018
Địa điểm chứng nhận: Bản Co Me, xã Trung Sơn, huyện Quan Hoa, tỉnh Thanh Hóa
Tỉnh/TP: Thanh Hóa,
Lĩnh vực: Cung cấp điện
Phạm vi chứng nhận: