Công ty Thủy điện Quảng Trị - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty Thủy điện Quảng Trị - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV
Certificate number:
Validation date:
Certification address: Khu phố 8, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Tỉnh/TP: Quảng Trị,
Lĩnh vực: Cung cấp điện
Certification scope: