Công ty Thủy điện Đại Ninh

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty Thủy điện Đại Ninh
Số chứng nhận: SVI25629
Ngày hiệu lực:
Địa điểm chứng nhận: Xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
Tỉnh/TP: Lâm Đồng,
Lĩnh vực: Cung cấp điện
Phạm vi chứng nhận: Quản lý, vận hành, sản xuất điện