Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ
Số chứng nhận: SVI25659
Ngày hiệu lực: 17/11/2021
Địa điểm chứng nhận: Khu 5, phường Thác Mơ, thị trấn Phước Long, tỉnh Bình Phước
Tỉnh/TP: Bình Phước,
Lĩnh vực: Cung cấp điện
Phạm vi chứng nhận: Sản xuất và kinh doanh điện năng